دفتر امور پژوهش شامل سه زير مجموعه گروه برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی پژوهشی، گروه نشر آثار علمي و اداره آزمايشگاه مركزي مي‌باشد. امور پژوهش مجموعه ای هدفمند از مولفه های مرتبط و به هم پیوسته ای می باشد که به طور هماهنگ برای توسعه پژوهش و فناوری برای تامین نیازهای دانشگاه و کشور در سطح ملی و بین المللی فعالیت می‌نماید.

هدف اصلی مديريت امور پژوهش فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، توسعه قابلیت‌ها، تولید ایده در حوزه پژوهش است. این مديريت با پشتوانه سرمايه پژوهشگري دانشگاه و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها به گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای نتایج پژوهش تا تحقق کامل اهداف دانشگاه پیگیری کند.

دکتر رامين هاشمي
مدير امور پژوهش

اهم وظايف اين مديريت به شرح ذيل مي‌باشد.

  • شناخت نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه با توجه سياست‌هاي علمي، پژوهشي، اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي كشور
  • توسعه، تقويت و هدايت طرح‌هاي پژوهشي مصوب با اولويت پژوهش هاي كاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه‌اي و نقشه جامع علمي كشور
  • توسعه زير ساخت هاي پژوهشي دانشگاه و نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي پژوهشي مراكز آزمايشگاهي و تحقيقاتي دانشگاه به منظور حسن اجراي دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي عملياتي آزمايشگاهي و كارگاهي و رفع موانع و مشكلات آنان
  • توسعه ساز و كارهاي اعتباردهي و اعتبارسنجي پژوهشي
  • ارتقاي شاخص‌هاي بين‌المللي دانشگاه در حوزه پژو.هش و فناوري
  • تغيير رويكرد از پژوهش هاي غيرهدفمند و عرضه محور به پژوهش‌هاي تقاضا محور و مشترك
  • حمايت و ارتقاي كيفيت پژوهش هاي بنيادي و توسعه اي
  • روان‌سازي مراحل ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي
  • نظارت بر مجلات علمي- پژوهشي دانشگاه و حمايت از توليد و نشر آثار علمي ارزشمند اعضاي هيات علمي اعم از تاليف، تحقيق و چاپ نشريات
  • برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني از فعاليت هاي پژوهشي اساتيد، دانشجويان، دانشجويان پسا دكتري، هسته‌ها و قطب هاي علمي – پژوهشي
keyboard_arrow_up